Our Team

นางสาวน้ำฝน วงค์ฝั้น

ผู้จัดการ
การศึกษา

ปี 2545 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ปี 2550 Associate of Thailand Insurance Institute หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย

ประวัติการทำงาน

ปี 2545-2551 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

ปี 2557-2561 กรรมการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮมเรสซิเดนซ์ จำกัด ให้บริการ Service Apartment

ปี 2563-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์ฮับ

นายภาณุพงศ์ ทองย้อย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ

ประวัติการทำงาน

ปี 2550 – 2557 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 – 2561 บริษัท ยูเทค 2014 จำกัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยอิสรภาพ จำกัด

ปี 2563 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซอร์เวย์ฮับ

นายนรากร คันทะวงค์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุขุม พจน์มณีไพฑูรย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวอรญา อุสาห์

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
CALL CENTER

นายวันชนะ ต้นทัพไทย

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
CALL CENTER