Our Team

นางสาวน้ำฝน วงค์ฝั้น

ผู้จัดการ
การศึกษา

ปี 2545 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

ปี 2550 Associate of Thailand Insurance Institute หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย

ประวัติการทำงาน

ปี 2545-2551 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

ปี 2557-2561 กรรมการ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮมเรสซิเดนซ์ จำกัด ให้บริการ Service Apartment

ปี 2563-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์ฮับ

นายพินิจ ลากะสงค์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอุบัติเหตุ
ประวัติการทำงาน

ปี 2533-2548 เจ้าหน้าที่ บมจ.วิริยะประกันภัย

ปี 2548-2550 เจ้าหน้าที่ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย

ปี 2564-ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์ฮับ

นางสาวนิภาพร โพธิ์สวรรค์

ผู้ช่วยผู้จัดการ
การศึกษา

ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

ประวัติการทำงาน

ปี 2551-2553 เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ปี 2553-2555 เจ้าหน้าที่ภาค บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ปี 2555-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูเนี่ยนเซอร์เวย์ จำกัด

ปี 2563-ปัจจุบัน หุ้นส่วนฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซอร์เวย์ฮับ

นางสาววิภาวี แสงสุรีย์โรจน์กุล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขาวิชาการบัญชี

ประวัติการทำงาน

ปี 2554 – 2562 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ไทยอิสรภาพ จำกัด

ปี 2563 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ยูเทค 2014 จำกัด

ปี 2563-ปัจจุบัน หุ้นส่วนฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซอร์เวย์ฮับ

นายภาณุพงศ์ ทองย้อย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ

ประวัติการทำงาน

ปี 2550 – 2557 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 – 2561 บริษัท ยูเทค 2014 จำกัด

ปี 2561 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยอิสรภาพ จำกัด

ปี 2563 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเซอร์เวย์ฮับ

นายนรากร คันทะวงค์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่

นาย หาดทัย ไนคำ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุขุม พจน์มณีไพฑูรย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาววรรณพร แก่นตาคำ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
CALL CENTER

นางสาวอรญา อุสาห์

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
CALL CENTER

นายวันชนะ ต้นทัพไทย

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
CALL CENTER